Niinilahdentie 2, 48310 Kotka

Turvallisuussuunnitelma

1. Turvallisuussuunnitelman tarkoitus

Tämä turvallisuussuunnitelma kattaa Kymen Golf ry:n koko toiminnan. Suunnitelman tarkoitus on ennalta ehkäistä häiriöitä ja onnettomuuksia sekä toisaalta luoda pohjaa sille, että häiriöiden ja onnettomuuksien jälkeen Kymen Golfin toiminta pystytään mahdollisimman nopeasti palauttamaan normaaliksi.

Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää seuralta monipuolista varautumista: koulutusta, harjoitusta sekä turvallisuussuunnitelman jatkuvaa ajan tasalla pitämistä. Jos jotain tapahtuu, ja kun tilanne on selvitetty, on muistettava myös jälkihoito: kokemuksien antama oppi on kirjattava vastaisuuden varalle.

Turvallisuussuunnitelman kohteena ovat seuraavat ihmiset, toiminnot, alueet ja muut asiat:

– Kentällä ja harjoitusalueilla olevat pelaajat, niin seuran jäsenet kuin vieraspelaajat.
– Kentän läpi kulkevilla ulkoilureiteillä liikkuvat henkilöt sekä kilpailujen katsojat.
– Ympäristö: kenttä ja sen reuna-alueet, harjoitusalueet, klubi ja muut rakennukset sekä pysäköintialueet.
– Kymen Golf ry:n julkisuuskuva ja yhteiskunnallinen asema.

2. Vastuut

Kymen Golf ry:n hallitus vastaa siitä, että seuralla on turvallisuussuunnitelma, ja määrittää sen tavoitteet. Suunnitelma päivitetään tarpeen mukaan, jotta se vastaa Kymen Golf ry:n toiminnan kehitystä ja laajuutta.

Kymen Golf ry:n hallitus tarkistaa ja hyväksyy vuosittain seuran vakuutusten tason ja sisällön. Tällä pyritään varmistamaan, että mahdollisten turvallisuustapahtumien taloudelliset seuraamukset pysyvät kohtuullisina.

Kymen Golf ry:n hallitus nimeää seuralle vuosittain turvallisuuskoordinaattorin, jonka keskeisin tehtävä on turvallisuussuunnitelman ajan tasalla pitäminen.

Käytännön turvallisuustyöstä vastaa Kymen Golf ry:n toiminnanjohtaja. Hän huolehtii siitä, että turvallisuussuunnitelmasta tiedotetaan riittävästi, ja että seuran toiminnassa noudatetaan suunnitelmassa olevia ohjeita.

Toiminnanjohtaja vastaa turvallisuuteen liittyvästä yhteistyöstä viranomaisten (poliisi, pelastuslaitos ym.) kanssa.

Kentän ja rakennusten turvallisuudesta vastaa niiden omistaja, Kotkan Golf Oy. Pelaajat ja tilojen muut käyttäjät voivat kertoa havaitsemistaan epäkohdista caddiemasterille, toiminnanjohtajalle tai turvallisuuskoordinaattorille. Toiminnanjohtaja tai Kotkan Golf Oy:n toimitusjohtaja päättää tarvittavista toimenpiteistä vastuidensa mukaisesti.

3. Mahdolliset uhat

Turvallisuusuhka on tilanne, jossa ihmisten (pelaajat, toimihenkilöt, katsojat, ulkoilureiteillä liikkujat jne.) fyysinen turvallisuus on jollakin tavalla uhattuna. Turvallisuutta voi vaarantaa myös ympäristöön kohdistuva uhka. Uhkia voivat aiheuttaa esimerkiksi sääolosuhteet, sairauskohtaukset ja tapaturmat, ulkopuolisten liikkuminen pelialueella, häiriökäyttäytyminen, vaarallinen pelaaminen, tulipalo, kaasu- ja myrkkyvaaratilanteet sekä liikenteen riskit.

3.1. Käyttäytyminen kentällä

Pelaajien tulee kentällä pelatessaan ja harjoitusalueilla harjoitellessaan ottaa huomioon muiden pelaajien, kenttähenkilökunnan ja ulkopuolisten alueella liikkujien turvallisuus. Mahdollisen vaaran aiheuttavista lyönneistä on viivyttelemättä varoitettava golfetiketin mukaisella huudolla.

Ulkopuolisille henkilöille, jotka liikkuvat kentän ulkoilureiteillä ja pelialueella, on tarvittaessa syytä huomauttaa liikkumiseen liittyvistä vaaroista ja antaa opastusta liikkumiseen turvallisilla alueilla.

3.2. Ukonilma

Ukonilman uhatessa pelaajien on varauduttava keskeyttämään pelikierroksensa ja harjoittelunsa. Jos ukkonen ulottuu kentän päälle, pelaaminen on ehdottomasti kiellettyä. Caddiemaster antaa äänimerkin, ja pelaajat siirtyvät klubille jättäen metalliosia sisältävät pelivälineensa ja varusteensa kentälle.

Riippumatta siitä, annetaanko pelaamisen keskeyttämismerkki tai ei, kaikki pelaajat ovat itse vastuussa omasta turvallisuudestaan ukkosen aikana.

3.3. Sairauskohtaukset ja tapaturmat

Tapaturmia ja sairauskohtauksia voi tapahtua niin kentällä pelitilanteissa kuin harjoitusalueilla. Sellaisen sattuessa paikalla olijoiden on tehtävä tilannearvio ja aloitettava välittömästi ensiapu. Jos tarvitaan ammattiauttajia, soitetaan ensin hätänumeroon 112 ja sitten caddiemasterille, jotta tämä osaa opastaa ambulanssin ja ensihoitajan tapahtumapaikalle.

Caddiemasterin toimistosta on saatavissa käyttöön defibrillaattori. Caddiemasterit on koulutettu käyttämään laitetta, ja laite myös ohjaa käyttäjää antamaan sydänpotilaalle ensiavun. Difibrillaattorin käyttöohjeen edellyttämät huolto-, ylläpito- ja tarkistustoimenpiteet kirjataan muistikirjaan, jota säilytetään caddiemasterin toimistossa.

Caddiemasterin toimistossa on myös ensiapulaukku. Sen vähimmäissisältö on sidontatarvikkeet, haavanpuhdistusaine ja kylmäpussi. On suositeltavaa, että jokainen caddiemaster olisi käynyt ensiapukurssin.

Pelaajille suositellaan 112-palvelun lataamista älypuhelimiinsa. Sen avulla pelastuslaitos saa heti tietoonsa hälytyspaikan tarkat koordinaatit.

3.4.Tulipalo

Tulipalon syttymisen riski on olemassa niin klubi- ja huoltorakennuksissa, P-alueilla kuin kentällä varsinkin kuivana aikana. Tilanteen sattuessa on alkusammutusta tehtävä mahdollisuuksien mukaan, mutta useimmiten on välttämätöntä myös hälyttää pelastuslaitos.

Alkusammutusvälineiden sijoituspaikat ovat:
– Miesten pukuhuone klubirakennuksessa (sammutuskalusto)
– Ravintola: keittiössä sekä terassille johtavan oven tuntumassa
– Huoltorakennuksessa: koneiden huoltohalli sekä polttoainesäiliöiden tila

3.5. Häiriköinti

Jos yksi tai useampi henkilö aiheuttaa häiriötä pelaamiselle kentällä, harjoittelulle harjoitusalueilla tai oleskelulle ja kokoontumiselle klubin tiloissa, on arvioitava, kuinka vakavasti paikalla olevien turvallisuus on uhattuna. Ensisijaisesti on pyrittävä rauhoittamaan tilanne keskustelemalla, mutta jos se ei onnistu, on asiasta ilmoitettava caddiemasterille ja tarvittaessa kutsuttava paikalle myös poliisi.

4. Turvallisuustoimien järjestys

Mikäli sattuu onnettomuus tai muu tässä suunnitelmassa mainittu tilanne, aloitettavien toimenpiteiden tärkeysjärjestys on:
– Ensiksi varmistetaan ihmisten turvallisuus ja terveys.
– Seuraavaksi ryhdytään suojaamaan kenttää, rakennuksia, autoja yms. ja estämään niiden enempää vaurioitumista. Tärkeää on myös mahdollisen ympäristövahingon estäminen tai minimoiminen.

5. Kilpailu- ym. tapahtumat

Kilpailujja ja muita tapahtumia järjestettäessä tarvitaan erityisiä turvallisuustoimia, jos odotettavissa on, että paikalle kokoontuu tavanomaista enemmän väkeä. Tarvittaessa on neuvoteltava viranomaisten kanssa siitä, tarvitaanko tilaisuuteen järjestyksenvalvojia ja muuta erityistä varautumista.

6. Turvallisuuden perusasiat

6.1. Kentät

Kenttien tulee olla sellaisessa kunnossa, että niillä voi turvallisesti pelata golfia. Kenttien kunnosta ja huollosta, ja siltä osin turvallisuudesta, vastaa Kotkan Golf Oy. Pelaamisen, harjoittelun ja tapahtumien turvallisuudesta vastaa Kymen Golf ry.

6.2. Harjoitusalueet ja -tilat

Harjoitus- ja opetustoiminta on sallittua sitä varten varatuilla alueilla ja tiloissa, ei esimerkiksi kentän pelialueella, estealueilla ja viheriöillä. Ulkoharjoituksissa noudatetaan tässä suunnitelmassa esitettyjä turvallisuusnäkökohtia. Aloittelijoiden harjoituksissa ohjaaja kertoo tarvittavat turvallisuusohjeet.

Talviharjoitushallin käyttäjille annetaan siellä huomioon otettavat erityiset turvallisuusohjeet. Tilojen kunnosta ja turvallisuudesta on osaltaan vastuussa vuokranantaja, Kotka kaupunki, jolle tiedotetaan, kun huomataan puutteita tai korjaustarpeita.

6.3. Turvallisuuskoordinaattori

Kymen Golf ry:n hallitus nimeää turvallisuuskoordinaattorin, jonka tehtävänä on seurata golfyhteisön turvallisuustilanteen tilaa ja kehittämistarpeita sekä päivittää turvallisuussuunnitelmaa tarpeen mukaan. Turvallisuuskoordinaattori on toiminnanjohtaja Tommi Nousiainen.

7. Yhteystietoja

Yleinen hätänumero on 112

Myrkytystietokeskuksen puhelinnumerot ovat 0800 147 111 (maksuton),
​09 471 977 (normaalihintainen puhelu)

Caddiemasterin puhelinnumero on 05 210 3700

Mussalon golfkentän osoite on Niinilahdentie 2, 48310 Kotka

Harjoitushallin osoite on Keisarinmajantie 11, 48230 Kotka