Paikallissännöt Kymen Golf ry

Irtokivet hiekkaesteissä

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1)

Kiinteät haitat lähellä viheriötä (esim. kastelulaitteen kannet)

Kiinteiden haittojen vaikutuksesta vapaudutaan Säännön 24-2 mukaisesti.

Lisäksi mikäli kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:

Pallo täytyy nostaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä tai viheriöllä.

Pallon ollessa viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla, voi pelaaja ottaa vapautuksen seuraavasti:

Pallo täytyy nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä.

Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän paikallissäännön mukaista vapautusta, jos hän ei ilmeisestikään voi lyödä palloaan jonkin muun syyn kuin kiinteän haitan vaikutuksen vuoksi

RANGAISTUS TÄMÄN PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA:

Reikäpeli – Reiän menetys; Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä

Mittapaalut ja etäisyystaulut kentällä

Mittapaalut ja etäisyystaulut väylien reunoissa, joista mitattu matka on viheriön keskelle, ovat kiinteitä haittoja. Paalun ja taulun poistaminen tai siirtäminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

Kentällä risteilevät tiet ja polut

Kentällä risteilevät tiet ja polut sekä ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 24-2 mukaan

Hakkeella, arinahiekalla ja hiekalla peitetyt alueet

Hakkeella, arinahiekalla ja hiekalla peitetyt alueet ovat kentän oleellisia osia. (Sääntöä 24-2 ei voi soveltaa)

Muurahaiskeot

Muurahaiskeot pelialueella ovat kunnostettavaa aluetta (Sääntö 25-1b)

Suojeltavat puut

Pelialueella olevat tukipuin tuetut tai oranssinvärisin merkinnöin merkityt puut ovat kiinteitä haittoja, joista pelaaminen on kielletty. Jos nämä puut häiritsevät pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa on pelaajan vapauduttava rangaistuksetta kiinteän haitan vaikutuksesta säännön 24-2b mukaisesti.

Pudotusalue (dropping zone) väylällä 13

Kun pallo on mennyt vesiesteeseen keltaisten paalujen välistä reiällä 13, voi pelaaja toimia vesiestesäännön 26-1 mukaisesti, tai vaihtoehtoisesti yhdellä rangaistus-lyönnillä pudottaa pallo (DZ) merkitylle pudotusalueelle. Pelaajan ei tarvitse seisoa pudotusalueella.

a) Pudotetun pallon on osuttava pudotusalueelle. Pudotusalueen rajat kuuluvat pudotus-alueeseen.

b) Pudotetun pallon ei tarvitse jäädä pudotusalueelle

c) Jos pallo pudotuksen jälkeen vierii: esteeseen, viheriölle, ulos kentältä, yli kahden mailanmitan päähän pudotuskohdasta, on pallo pudotettava uudestaan ilman rangaistusta (sääntö 20-2c (i-v)).

d) Pallo voi vieriä lähemmäksi reikää edellyttäen, että se pysähtyy korkeintaan kahden mailanmitan päähän pudotuskohdasta eikä vieri esteeseen, viheriölle tai ulos kentältä,

e) Pallo voi pysähtyä lähemmäksi reikää kuin pallon alkuperäinen sijaintikohta, lähemmäksi lippua kuin lähin vapauttava paikka tai paikka, josta pallo viimeksi meni vesiesteeseen

RANGAISTUS TÄMÄN PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA:

Reikäpeli – Reiän menetys; Lyöntipeli – Kaksi lyöntiä

Pelattaessa 10. väylää, ovat lähipeliharjoitusalueen ja 18. väylän välissä oleva out-paalut kiinteitä haittoja

Etäisyysmittarin käyttö

Etäisyysmittarin käyttö on sallittua etäisyyksien mittaamiseen. Mutta jos pelaaja, kilpailu- tai tasoituskierroksen aikana, käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta arvioimaan tai mittaamaan jotain muuta olosuhdetta, joka voi vaikuttaa hänen pelaamiseensa, (esim. korkeusvaihtelua, tuulen nopeutta, jne), rikkoo pelaaja Sääntöä 14-3

Siirtosäännön voimassaolosta ilmoitetaan 1. väylän ilmoitustaululla. Tarkemmat toimintaohjeet siirtosäännön voimassa ollen ovat:

Kun pallo on missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista pelaajan pitää merkitä pallon paikka. Pallo pitää nostamisen jälkeen asettaa enintään 15 cm päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.

Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran, ja pallo on asettamisen jälkeen pelissä (Sääntö 20-4). Mikäli pallo ei pysy asettamiskohdassa paikallaan, sovelletaan Sääntöä 20-3d. Jos asettamisen jälkeen paikalleen jäänyt pallo myöhemmin liikkuu, pelaaja ei saa rangaistusta, ja pallo pelataan uudesta sijaintikohdastaan, ellei jokin muu sääntö määrää toisin.

Jos pelaaja laiminlyö pallon merkitsemisen ennen pallon nostamista, tai jos pelaaja liikuttaa palloa muulla tavoin, kuten esim. pyörittämällä sitä mailalla, hän saa yhden lyönnin rangaistuksen.

Huomautus: “Lyhyeksi leikattu alue” tarkoittaa mitä tahansa kentän aluetta, mukaan lukien karheikon läpi kulkevat polut, jotka on leikattu väyläpituuteen tai lyhyemmiksi.